Bài 1. Thế nào là Nhân Quyền và thế nào là Vi phạm Nhân Quyền.

Tài liệu học tập

Bài 1. Thế nào là nhân quyền

Bài 2. Thế nào là sự vi phạm

Video

 

Bài 2. Phân tích và ghi chép sự việc

Tài liệu học tập

Bài 3. Làm thế nào để phân tích một sự việc

Bài 4. Làm thế nào để ghi lại

Video

 

Tài liệu đọc thêm:

Bản phúc trình cho LHQ của BPSOS & Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN – tiếng Anh