State party review for Vietnam 2015

Các nguyên tắc của CEDAW

Bình đẳng thực chất

Nghĩa vụ quốc gia

Không phân biệt đối xử