Tuyệt Đối Cấm Tra Tấn (VQD)

Hồ sơ điển hình: báo cáo tra tấn đối với Bà Trần Thị Hồng

 

Tài liệu đọc thêm:

Vietnam – Torture and Abuse (2014)

VN Torture – Vietnamese (2014)

Campaign to Abolish Torture in Vietnam – Joint Statement (01-16-2104)

Chiến dịch xoá bỏ tra tấn ở VN – Tuyên bố chung (01-16-14)

Thư gửi chính quyền Việt Nam về tình trạng tra tấn (2014) – tiếng Anh