Khóa đào tạo ngắn hạn về báo cáo vi phạm tự do tôn giáo

Khóa đào tạo ngắn hạn về vi phạm nhân quyền 

Khoá đào tạo về Công Ước LHQ về chống tra tấn và báo cáo vi phạm

Hướng dẫn về Công Ước LHQ về quyền phụ nữ

Một số hồ sơ mẫu theo tiêu chuẩn LHQ: http://dvov.org/un-special-procedures/