Video và tài liệu tự học

Introductory session

Dẫn nhập

Lesson 1 – English

Bài 1 – Tiếng Việt

Bài 1 – Kịch bản

Lesson 2 – English

Bài 2 – Tiếng Việt

Bài 2 – Kịch bản

Lesson 3 – English

Bài 3 – Tiếng Việt

Bài 3 – Kịch bản

Lesson 4 – English

Bài 4 – Tiếng Việt

Bài 4 – Kịch bản

Lesson 5 – English

Bài 5 – Tiếng Việt

Bài 5 – Kịch bản

Lesson 6 – English

Bài 6 – Tiếng Việt

Bài 6 – Kịch bản

 

Tài liệu đọc thêm:

A – Một số thí dụ

A – Example Cases

B – Báo cáo vi phạm tự do tôn giáo

B – SR Religious freedom model-questionnaire

C – Incident report sample – Cao Dai in Bau Nang

C – Báo cáo mẫu – Cao Đài ở Bầu Năng

Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin cho Mọi Người

Freedom of Religion or Belief for Everyone 

Mẫu Báo Cáo Thủ Phạm Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu